برنامه های آموزشی فوق برنامه
 
 
برگزاری اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی و ایام نوروز
برگزاری آزمون های هماهنگ گزینه دو