برنامه های آموزشی فوق برنامه
     
 
برگزاری اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی و ایام نوروز
برگزاری آزمون های هماهنگ گزینه دو
ارائه برنامه مطالعاتی توسط مشاور هر پایه