امکانات
 
 •  
 • سالن مطالعه 
 •  
 • حضور مشاور بالینی
 •  
 • آزمایشگاه
 •  
 • سالن ورزشی
 •  
 • کتابخانه
 •  
 • بوفه غذای گرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                نماهایی از فضای مدرسه