اخبار مربوط به امتحانات نوبت دوم                                                                5
     
 
 
 
پاسخنامه سوالات امتحان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
در طول امتحانات نوبت دوم کلاسهای رفع اشکال طبق جداول زیر تشکیل می شود: