برنامه امتحانات داخلی 2  از روز شنبه مورخ 96/12/5
     
 
 
اصلاحیه برنامه امتحانات داخلی 2 پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها
 
 
 
 
 

برنامه امتحانات داخلی 2
 
برنامه امتحانات پایه دهم ریاضی             10 riazii.pdf
 
برنامه امتحانات پایه دهم تجربی             10 tajrobi.pdf
 
برنامه امتحانات پایه دهم انسانی           10 ensani.pdf
 
برنامه امتحانات پایه یازدهم ریاضی        11 riazi.pdf
 
برنامه امتحانات پایه یازدهم تجربی          11 tajrobi.pdf
 
 
 
جدول بودجه بندی آزمون های هماهنگ گزینه 2
 
 
جدول بودجه بندی پایه دهم ریاضی       10 riazi.pdf
 
جدول بودجه بندی پایه دهم تجربی         دهم تجربی.pdf
 
جدول بودجه بندی پایه دهم انسانی       دهم انسانی.pdf
 
جدول بودجه بندی پایه یازدهم ریاضی     یازدهم ریاضی.pdf
 
جدول بودجه بندی پایه یازدهم تجربی      یازدهم تجربی.pdf