برنامه آزمون های هفتگی از تاریخ 96/11/28
 

پايه دهم تجربي و رياضي 

 شنبه ٩٦/١١/٢٨

 🔷فيزيك -زبان
 سرفصل فيزيك:فشار در شاره ها ونيروي ارشميدوس 
 سرفصل زبان :درس ١و٢و٣
 
پايه دهم انساني 

 يكشنبه ٩٦/١١/٢٩

 🔷اقتصاد-زبان 
 سرفصل اقتصاد :بخش ٣وبخش ٤از فصل اول 
 سرفصل زبان :درس ١و٢و٣

پايه يازدهم رياضي 

 يكشنبه ٩٦/١١/٢٩

🔷شيمي :انواع آنتالپي
 🔷عربي:درس ٤
 
موفق باشيد